Partiprogram 2015 - 2019

for Halden Arbeiderparti

 

PROGRAM HALDEN ARBEIDERPARTI 2015 - 2019

 

Halden – Mulighetenes by!

Halden er en langstrakt by og landkommune med et kompakt bysentrum. Tilgang til marka, skog, vassdrag og fjord  gjør Halden unik.

Halden skal være en god by å vokse opp-, leve - og bli gammel i.

I økonomisk krevende situasjoner er det viktig å være ansvarlig, kunne prioritere og skape vekst. 

Halden Arbeiderparti tror at de gode løsningene finner vi i fellesskap, dette fordi vi får til mer sammen enn hver for oss.  Halden kommune skal være en pådriver for en aktiv næringspolitikk som sikrer arbeidsplasser og et framtidsrettet og miljøvennlig næringsliv.

Vi ønsker å videreutvikle byen vår, i tett dialog med innbyggere, foreningsliv og næringsliv.

Undervisning og oppvekst

Våre barn er vår framtid, derfor skal barn og unge være en av de prioriterte gruppene i vårt samfunn. Barn og unge skal ha trygge oppvekstsvilkår og gode tilbud i barnehage og skole.

Arbeidsledigheten i Halden er høyere enn landsgjennomsnittet. Halden som samfunn må satse bredt på utdanning, for å få så mange som mulig med i arbeidslivet. Det satses for lite på lærerkrefter, det satses for lite på læremidler, og vi har delvis en bygningsmasse som ikke er tilpasset dagens undervisningsformer. Sammen med foreldre, ansatte, tillitsvalgte og andre gode krefter i Halden vil Arbeiderpartiet snu denne utviklingen.

Arbeiderpartiet er for en sterk offentlig skole. Vi vil styrke grunnskolen, og dermed løfte muligheten til å styrke utdannelsesnivået i Halden. Dette må vi for at Halden også i framtiden skal være en kommune som evner å tiltrekke seg ny industri, nye arbeidsplasser – og for at dagens industri skal møte nye utfordringer.

Flere elever skal gå ut av grunnskolen med grunnleggende ferdigheter.

Vi må ha mer kunnskap i skolen ved å satse særlig på tidlig innsats i barnehage og skole. Det er behov for både lærere, assistenter, miljøterapeuter og fagarbeidere med riktig kompetanse i kommunen. Arbeidet med «skolepolitisk plattform» skal fortsette. Kommunen skal ha tidsriktige skolebygg med universell utforming tilpasset statlige læreplaner.

Halden trenger en langsiktig plan for utviklingen av grunnskolen i Halden, herunder skolegrenser og nye skolebygg. Dette innebærer blant annet ny bygningsmasse på Idd, i sentrum og området rundt Hjortsberg og Strupe. Prestebakke skole bevares.

AP må påvirke og arbeide sammen med fylkeskommunen slik at Halden videregående skole har et bredt tilbud av programmer.

Halden Arbeiderparti vil:

 Halden bør styrke de kommunale barnehagene og fortsette et godt samarbeid med private aktører. Vi arbeider hele tiden for full barnehagedekning etter gjeldene lovverk SFO bør på sikt ses som en pedagogisk helhet sammen med undervisningen som blir gitt i ordinær skoletid SFO bør gi et likeverdig tilbud til alle som benytter seg av ordningen Øke lærertettheten i grunnskolen Kutte unødvendig rapportering og frigi tid for lærerne til å undervise Arbeide for å løfte nivået i grunnskolen til landsgjennomsnittet Styrke arbeidet med tidlig innsats Satse på forebyggende virksomhet ved hjelp av helsesøster / sosiallærer og miljøarbeider Arbeide for å øke antall lærlingeplasser i Halden Kommune innen alle utdanningsområder Arbeide for å bedre kollektivtrafikk som berører barn og unge Avsette midler til etterutdanning for undervisningspersonale Voksne mennesker som mangler grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning, samt IKT skal få tilbud om opplæring Arbeide for at alle bygg innen skole, barnehage og SFO i Halden kommune skal være universelt utformet og velegnet til sitt bruk. Lage en langsiktig plan for Halden kommune angående restaurering av eksisterende skolebygg og barnehager, samt bygging av nye skoler Styrke sentrum som et godt område å vokse opp i Idd skal få ny skole Alle elever i grunnskolen bør lære å svømme Arbeide for et godt leirskoletilbud på Makø 

Kultur og idrett

Halden Arbeiderparti mener at et godt og levende kulturliv er viktig. Halden må ha kulturtilbud som er attraktive for nye og eksisterende innbyggere. Vi må derfor sørge for å styrke bemanningen i kulturadministrasjonen.

Alle folk uansett inntekt og bakgrunn skal ha tilgang til kultur. Arbeiderpartiet vil derfor

at kommunens kulturinstitusjoner fortsatt skal være et offentlig ansvar. Vi vil i samarbeid med kultur – og idrettsrådene, og andre aktører legge til rette for at vi kan skape et attraktivt fritidstilbud.

Halden Arbeiderparti vil støtte det gode arbeidet frivillige gjør innenfor kultur og idrett. Støtten til det lokale kultur – og idrettslivet skal igjen økes, slik at det gode og samfunnsnyttige arbeidet til de frivillige kan fortsette. Korpsene skal ha gode arbeidsbetingelser og en forutsigbar økonomi.

Halden Arbeiderparti vil sørge for at store kulturinstitusjoner som for eksempel Opera Østfold og DNBE fortsatt blir i Halden, og utvikler seg videre her.

Halden Arbeiderparti vil:

Legge til rett for Haldens unge - med Ungdomshus og Rockehus. Sørge for nye og bedre lokaler til ungdomshus.Sørge for bedre utvikling og vedlikehold av idrettsanleggVår store kulturarena Fredriksten Festning skal utvikles videreAt biblioteket er en levende møteplass i utvikling.Det skal i perioden utredes ferdig en sak om nytt bibliotek i Halden.Kirken får verdige kirkegårder og velholdte kirker. Kirken skal settes i stand til å gi gode kulturtilbud til Haldens innbyggere.Utvikle kommunal tomt på Vadet med stort potensiale for friluftsaktiviteterSørge for at kulturskolen legger forholdene til rette for god læring, aktivitet og samværlegge forholdene til rette for kulturarrangement for de eldre Samarbeide med frivillighetssentralen og eldrerådet for å sikre gode kulturtilbud til denne gruppenFøre dialog med kommunens korps, slik at de får en forutsigbar økonomi for videre drift.Samarbeid med idretten om å utarbeide en plan for vedlikehold av kommunale anleggsørge for at utviklingen av idrettsanleggene på Remmen videreføres

Helse og omsorg

Helse og omsorgstilbudet i Halden skal ha god kvalitet. De som har behov for tjenester skal være trygge på at de får dem, ut fra en helhetlig helseplan. For Halden Arbeiderparti er det viktig at alle skal få rett behandling til rett tid. Dette innebærer at grunnbemanningen må være fast og reell med riktig kompetanse.

Det er mye bedre å forebygge enn å reparere, derfor er Halden Arbeiderparti opptatt av at vi skal tenke folkehelse i alt vi gjør. De frivillige bidrar, med små ressurser, til god folkehelse og trivsel.  Halden Arbeiderparti vil fortsette å videreutvikle det gode samarbeidet med de frivillige.    Halden Arbeiderparti vil satse på nye, moderne bygg innen sektoren. Dette skal ivareta ethvert behov i livssyklusen, slik at botilbudet er tilpasset de forskjellige stadier i livet. Vi vil sørge for at Halden kommune skal være en foregangskommune når det gjelder å ta i bruk ny teknologi innen omsorgsfeltet. Det ønsker vi for at alle skal kunne styre sitt eget liv og bo i eget hjem så lenge som mulig under trygge forhold. Vi vil sørge for at Halden kommune er mer aktiv ovenfor myndighetene i forhold til støtteordninger på dette området.

Halden Arbeiderparti vil styrke rus og psykiatrien med større satsning på forebygging, oppfølging, rehabilitering og ettervern. Vi vet at stadig flere unge sliter med psykiske problemer, dette vil Arbeiderpartiet gjøre noe med. Vi skal ha gode lavterskel tilbud, som er lett tilgjengelige, og vil hindre langvarig sykdom og sykehusinnleggelse.

Vi vil legge forholdene til rette for å inkludere og integrere våre nye landsmenn gjennom gode barnehager, skoler, voksenopplæring og et inkluderende arbeidsliv.

Halden Arbeiderparti vil sette fokus på arbeidet mot radikalisering ved å lage en handlingsplan for integrering av våre nye landsmenn.

En forutsetning for et godt liv og mulighet til å jobbe er å ha et sted å bo. Vi vil arbeide aktivt for at innbyggere i utsatte grupper får tilbud om gode boforhold i Halden. Halden Arbeiderparti vil videreføre og utvide arbeidet til «Boligsosial handlingsplan», og vi ønsker å styrke boligtilbudet og boevnen til de gruppene som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet.

Andelen fattige i Halden er mye større enn gjennomsnittet i Norge. Etter Oslo er Østfold på en klar nr. 2 når det gjelder barnefattigdom. Vi i Arbeiderpartiet vil sette inn tiltak på alle arenaer for å forebygge fattigdom og sosial ulikhet. Ved å styrke økonomien til de som faller utenfor arbeidsmarkedet, sørge for at rett ytelse blir gitt og prioritere arbeidsrettede tiltak som «Arbeid Først» vil vi motarbeide fattigdom.

 Halden Arbeiderparti vil:

Sette i gang prosjekter med bruk av omsorgsteknologi og hverdagsrehabilitering i et samspill med god hjemmebasert pleie, slik at de som ønsker å bo hjemme får mulighet til det.Styrke og videreutvikle skolehelsetjenesten slik at barn og unge får tidlig behandling og dermed unngår langvarig sykdom.Starte opp en frisklivssentral med fokus på forebygging, rehabilitering og tidlig behandling.At kommunen skal være en pådriver for å tilrettelegge for fysisk aktivitetStyrke og fortsette samarbeidet med frivilligheten. Ha et større fokus på universell utforming i alle arenaer.Arbeide for å få ned køene innen ergoterapi og fysioterapi med fokus på de med kroniske lidelser. Hverdagsrehabilitering vil bli et viktig satsningsområde fremover.Effektivisere og øke kvaliteten på tjenestene som blir gitt ved å satse på kompetansehevende tiltak for de ansatte. Vi vet det er viktig å ha de ansatte med på laget, derfor vil vi snarest gjenoppta Trepartssamarbeidet.Forebygge sosiale ulikheter ved å sørge for at alle har muligheten til å komme i aktivitet ved å videreføre og styre gode tiltak som «Arbeid Først». Vi vil at Halden kommune skal være en pådriver for å gi alle lærlinger en lærlingplass.  Sørge for at det til en hver tid er nok omsorgs- og demensboliger. Vi vil prioritere dagsenterplasser for demente.Satse på en hjemmebasert omsorg etter BEON prinsippet og omsorgstrappenOmsorgsboliger på Brygga med 30 boenheterØke satsen for bidraget til sosialhjelpSikre framtidig drift av EVA krisesenter.Lage en handlingsplan for integrering

Næring og utvikling

Halden Arbeiderparti mener det er viktig å legge til rette for å skape nye arbeidsplasser. Vi er opptatt av at kommunen støtter opp om næringslivet og har en god dialog om framtidige prosjekter. Haldens beliggenhet med kort vei til E6, tilgang på havn og jernbane gir Halden mange fordeler angående å være en attraktiv næringsby.

Halden skal være en kommune hvor det skapes og utvikles næringsliv  som gir gode og varige arbeidsplasser.

Halden er en stor landbrukskommune med gode kvaliteter som innbyr til opplevelse og turisme. Halden Arbeiderparti vil være en medspiller for landbruksnæringen ved opparbeidelse og tilrettelegging av bl.a. gårdsturisme.

Å vedlikeholde sentrum og legge til rette for boliger og næring i sentrum er viktig for utviklingen av byen. Vi vil videreutvikle sentrum som en motor i arbeidet med å fornye Halden. Et attraktivt og levende sentrum, er et gode for hele kommunen.

Vi vil legge til rette for både fortetting, boligbygging og næringsutvikling i sentrum.

Halden Arbeiderparti vil:

Arbeide for å beholde yrkesfagrettede utdanningslinjer i regionenBekjempe sosial dumping og innføre Skien modellenForbedre utfartsåren inn- og ut av byen (utbedre veien om Berg). God infrastruktur fra E6 og inn til Halden, samt bedre skiltingen.Gjenopprette en stilling som Næringssjef i Halden. Sørge for at Halden er en aktiv kommune for å sikre nyetableringerArbeide for at det er en løpende kontakt med næringslivet.Fortsette det aktive arbeidet for at det skal bli mulig å senke tersklene ved Svinesund og at farleden ellers er i god stand.Være aktive for videreutvikling av Fredriksten Festning slik at denne framstår som en attraktiv arena for lokale, nasjonale og internasjonale arrangementer.Være pådriver for at det opprettes et nødvendig antall lærlingplasser innen næringslivet og i Halden kommune.Arbeide for at de vedtatte planer ved høgskolen på Remmen blir realisert.Utarbeide planer for områdene fra den gamle Svinesundbroen mot Svinesundsparken slik at dette området blir attraktivt for bolig, næring og en god opplevelse i forbindelse med grensepassering. Legge til rette for at landbruket gis gode betingelser for alternative driftsformer og satsning på turisme som næringVidereføre gang- og sykkelveier i kommunen etter en helhetlig plan Fortsatt ha stort fokus på rent drikkevann for alleArbeidet med klimavennlige og energiøkonomiserende tiltak (ENØK) innenfor kommunens områder fortsetterDrifts- og ansvarsområde skal intensiveres og tydeliggjøres, i tråd med vedtatt klimaplanArbeiderpartiet vil jobbe for at Halden blir en foregangskommune i kampen mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomiUtarbeide en nærings- og sysselsettingsplan for kommunen, i samarbeid med lokalt næringslivSørge for at det alltid vil være tilbud om å kjøpe kommunale boligtomter i kommunen 

Halden kommune som arbeidsgiver

Kommunen skal være en god arbeidsgiver, og aktivt fremme likestilling og likeverd uavhengig av kjønn, alder, etnisk eller kulturell bakgrunn, seksuell orientering, religion, livssyn eller funksjonsnivå. Kommunen bør inngå skriftlig avtale og ta «Veien mot heltid» på alvor, slik at kommunen kan få færre ansatte, men med en større andel heltid

Kommunen skal føre en god og aktiv seniorpolitikk, slik at flere ansatte får mulighet til å stå lenger i arbeid. Seniorene bør ses på som en ressurs for kom Ordinære kommunale oppgaver skal utføres i kommunal regi.

Kommunen bør gå foran i kampen mot sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet.

Kommunen bør gå foran med et godt eksempel og ta inn flere lærlinger i sine virksomheter. Det må stilles krav om at bedrifter som utfører oppdrag for kommunen skal være godkjente som lærebedrift og ha læreplasser.

Kommunen må ha gode varslingsrutiner for ansatte som vil melde om feil og mangler på arbeidsplassen, og det må sikres en god oppfølging av varslere.

Er du enig med Halden Arbeiderparti om Partiprogram 2015 - 2019?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker